1402-07-06 04:28

تعیین مشوق‌های مالیاتی در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تحقق شعار سال، مشوق ‏های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه ‏های کوچک و متوسط مصوبه هیات وزیران را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  در بخشنامه صادره از سوی داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست تصویب نامه شماره ١٢٥٥٢٢/ت٥٩٨١٥ هـ مورخ 1401/7/17 در خصوص مشوق‏ های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه ‏های کوچک و متوسط موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 1395/2/19 مربوط به عملکرد سال 1400 برای اجرا ارسال می شود.

در ادامه بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ذکر شده است:

مطابق بند (3) ماده 1 تصویب‏ نامه یاد شده:

«الف – جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت‏ های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیات‏های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده می‏ شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

ب – کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت‏ های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 می‏ توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیات‏ های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا 36 قسط براساس توافق صورت گرفته اقدام

می نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می شود.»

شایان ذکر است منظور از بنگاه‏ های کوچک و متوسط به ترتیب بنگاه‏ های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه ‏های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر می باشد.