1401-03-03 14:10

صادرات محصولات شیمیایی

آرکا پلیمر با همکاری مستمر و قوی با واحد های پتروشیمی های ایران در زمینه صادرات محصولات شیمیایی به کشورهای منطقه در بخش های زیر فعال می باشد .

عمده محصولات شیمیایی صادر شده :

 • کاستیک سودا
 • پارافین 
 • متیل اتیل پلایکول
 • دی اتیل گلایکو
 • گوگرد 
 • اوره
 • آنیلین
 • کلسیوم هیپوکلراید
 • اسید سولفوریک
 • استیک اسید
 • فتالیک انیرید

عمده مشتریان این محصولات از کشورهای ترکیه ، عراق ، پاکستان ، افغانستان ، هند ، ارمنستان ، آذربایجان ،روسیه و ترکنستان هستند .