1402-07-06 04:55

مشکلات تولیدکنندگان با بهین یابی که در دسترس نیست

از ابتدای مهر، تولیدکنندگان موفق به ورود حساب خود در سایت بهین یاب نشده اند.و این مشکل تا امروز 20 روز از مهرماه می گذرد همچنان پابرجاست.

صنایع استان ها به برخی تولیدکنندگان این چنین راهنمایی کرده که با ثبت نام مجدد می توانند، آمار تولید خود را وارد کنند. به عبارت دیگر، بدون توجه به سوابق قبلی، از تولیدکنندگان خواسته شده تا مجددا در بهین یاب، ثبت نام کنند.

به جهت ارتباط سامانه های بهین یاب و جامع تجارت و درج آمار تولید و به دنبال آن ثبت فاکتورها، احتمال می رود سهمیه تولیدکنندگان با مشکل مواجه شود و بیشترین نگرانی، از بابت قطع سهمیه هاست.

تا امروز ، هیچ اظهار نظر خاصی در مورد بهین یاب، ثبت نام مجدد یا اطلاعیه که به نگرانی تولیدکنندگان خاتمه دهد منتشر نشده مشخص نیست یهبن یاب از چه زمانی، مجددا در دسترس قرار می گیرد!