1402-09-18 05:20

خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا

نامه سازمان حمایت به انجمن پلیمردر خصوص مسائل جاری صنایع پتروشیمی

هر گونه تصمیم گیری در خصوص فرمول قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در ستاد  تنظیم بازار  انجام خواهد شد

تصویر نامه: